516 516 340 | 518 518 070 hawkink.tattoo@gmail.com
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram

Regulamin

1. Wstępnej rezerwacji terminu tatuowania w naszym studio tatuażu można dokonać telefonicznie, mailowo, poprzez komunikator facebooka lub osobiście w studiu.
2. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji osobiście w studiu, należy potwierdzić ją, poprzez wpłacenie zadatku w wysokości 100 zł od każdej wartości 500 zł z całej ceny tatuażu.
a. w przypadku wykonania umowy zadatek zostaje zaliczony w na poczet ceny.
b. w przypadku niewykonania umowy, z uwagi na rezygnację strony, która zadatek dała, zadatek przepada na rzecz biorącego zadatek.
c. w przypadku niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie biorącej zadatek, strona dająca zadatek może od umowy odstąpić i żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.
d. w przypadku rozwiązania umowy za zgodą obu stron albo niewykonania umowy z winy obu stron bądź, gdy niewykonanie umowy nastąpiło na skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności zadatek podlega zwrotowi.
Podstawa prawna art. 394, art. 487, art. 494 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964, Nr16, poz.93)
3. W przypadku zgłoszenia chęci lub konieczności zmiany terminu wykonania tatuażu, nie później niż 3 dni robocze przed rezerwowanym terminem, klient możne ubiegać zmianę terminu tatuowania.
4. Klient zobowiązuje się do zgłoszenia chęci lub konieczności zmiany terminu tatuowania nie później niż na 3 dni robocze przed umówioną wizytą. Zgłoszenie chęci lub konieczności zmiany terminu tatuowania później niż na 3 dni przed umówioną wizytą lub brak stawienia się w umówionym terminie, jest równoznaczne z utratą wpłaconego zadatku. Zarezerwowanie nowego terminu, wymaga ponownego jego potwierdzenia, poprzez ponowne uiszczenie opłaty.
5. Dokonanie wpłaty zadatku, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu HAWK INK TATTOO.
7. Gotowy projekt tatuażu, można obejrzeć dopiero w umówionym dniu tatuowania. W przypadku chęci skorygowania wzoru, korekty dokonuje się na miejscu, przed przystąpieniem do zabiegu tatuowania. Jeżeli projekt na prośbę klienta wymaga dłuższego skorygowania, co pokrzyżuje plan obecnego dnia pracy studia lub klienta, wtedy umówiona sesja może zostać przeniesiona na inny dzień, dogodny na obu stron.
8. W wyjątkowych przypadkach, gdy wzór gotowy jest wcześniej, można – za zgodą tatuatora – zobaczyć go parę dni przed umówionym dniem tatuowania. Projektów nie wysyłamy drogą mailową.
9. Osoby niepełnoletnie mogą wykonać sobie tatuaż tylko w obecności rodzica lub prawnego opiekuna, który wypełnił formularz zgody.
10. Nie tatuujemy osób pod wpływem alkoholu, narkotyków ani żadnych innych środków odurzających.
11. Osoby poddające się tatuowaniu muszą bezwzględnie stosować się do ogólnych zasad sanitarnych obowiązujących w pomieszczeniu zabiegowym.
12. Po wykonaniu zabiegu należy przestrzegać zasad pielęgnacji tatuażu, o których informuje tatuator.
13. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu gojenia się tatuażu, należy kontaktować się z nami osobiście, telefonicznie lub droga mailową. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej w dziale kontakt.
14. Po całkowitym zagojeniu się tatuażu (do 21 dni od wykonanej usługi) obowiązkowym jest stawienie się w studiu, celem kontroli i naniesieniem ewentualnych poprawek, jeżeli takowe zaistnieją z przyczyn technicznych. Kosmetyka ta jest zawarta w cenie tatuażu. Jeżeli klient nie stawi się na kontrolę w podanym terminie bez podania przyczyny, lub wykona poprawkę u innego tatuatora, nasze studio może wówczas zażądać od klienta dodatkowej opłaty lub odmówić całkowicie dalszej ingerencji w ten
tatuaż.
15. Studio zastrzega sobie prawa autorskie do wykonanych zdjęć i prac, które mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej facebook’u lub innym portalu.

Facebook Pagelike Widget
Facebook